ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2019-2020

Οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία των μαθητών που γεννήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013 θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα εξής:

1) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016)

2) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) - (έντυπο προς συμπλήρωση μπορείτε να μας ζητήσετε).

4) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας).

5) Βεβαίωση Φοίτησης νηπιαγωγείου.