Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου

Η Πρόεδρος της Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης, έχοντας υπόψη

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2

αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13 ο /16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με

την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας

από επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο

2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής,

3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

6. Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, σύμφωνα με

τα παρακάτω

1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022, δηλαδή από

Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών.

Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3. Οι ώρες απασχόλησης είναι: Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί και από τις 13.10

μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι. Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την

αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για

οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή

μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από

σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό

φορέα.

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή

πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και

οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα,

ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και

οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα

καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 13.30 το μεσημέρι στη διεύθυνση

του 10 ου Δημοτικού Ηλιούπολης:

1. Αίτηση

2. Εκκαθαριστικό

3.Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

4. Κοινωνικά κριτήρια

Θα προτιμηθεί άτομο μόνιμος κάτοικος τους Δήμου Ηλιούπολης και να έχει παιδιά στο

ίδιο Δημοτικό σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου

και στο τηλέφωνο 210991 9528 .

 

Η Πρόεδρος της Α/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής

 

ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ