ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη για το νέο σχολικό έτος θα
γίνονται από 1 έως και 19 Μαρτίου στη Διεύθυνση του Σχολείου κατά τις
εργάσιμες ώρες της Γραμματείας, 8:30 -13:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
είναι τα παρακάτω:

1)Πιστοποιητικό Γέννησης
2)Βιβλιάριο Εμβολίων
3) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
4)Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας του
μαθητή/τριας
5) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης όταν αυτό
εκδοθεί.