Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020 – 2021 θα πραγματοποιούνται από τις 15 έως και 29 Μαΐου 2019 -2020.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού

γ.  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/μαθήτριας

ε. Βεβαίωση Φοίτησης  Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης  Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό